ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

НА

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ПЕНКОВ, МАРКОВ И ПАРТНЬОРИ“


Каква е целта на този документ?

В тази Политика за поверителност обобщихме ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни и начините на обработка от нас. Ако желаете да получите повече информация за конкретни процеси по обработка на личните Ви данни, можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти.

Как да се свържете с нас?

Администраторът на лични данни, обработвани чрез тази интернет-страница, е Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ („ние“, „наш“, „нас“), вписано в регистъра на адвокатските дружества при СГС по фирмено дело № 18246/2007 г. с адрес на управление в гр. София, р-н „Изгрев“, кв. „Изток“, п.к. 1113, ул. „Тинтява“ № 13Б, ет. 6, телефон за връзка: 02/971 39 35, факс: 02/971 11 91, представлявано заедно и поотделно от адв. Владимир Пенков Пенков, в качеството му на Председател и Старши съдружник, и адв. Николай Георгиев Цветанов, в качеството му на Управляващ съдружник.

Лице за контакт по защита на личните данни е г-н Николай Георгиев Цветанов - Управляващ Съдружник.

Имейл адрес, на който можете да отправите Вашите запитвания и оплаквания във връзка с поверителността на Вашите лични данни е: lawyers@penkov-markov.eu.

Адрес за контакт: гр. София, р-н „Изгрев“, кв. „Изток“, п.к. 1113, ул. „Тинтява“ № 13Б, ет. 6.

Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ уважава поверителността на личните Ви данни.

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашата интернет-страница, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративната ни политика.

 

Каква информация мога да намеря в тази Политиката за поверителност?

Тази Политика за поверителност ще Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“, включително:

- Какви лични данни събираме за Вас?

- Каква е целта на тяхното събиране?

- За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?

- С кого споделяме Вашите лични данни?

- Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?

- Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ декларира, че прилага всички подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.

Така например непряко идентифициране може да се постигне чрез номера на мобилния Ви телефон. В този случай ще ни е необходимо да го комбинираме с друг идентификатор за Вас, за да установим самоличността Ви, например комбинация от три имена и мобилен телефон.

Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиентски код.

Лични данни могат да представляват и автоматично генерирани уникални идентификатори (напр. вашият IP-адрес), които могат да послужат за косвеното Ви идентифициране като индивидуален потребител, включително чрез инсталирането на „бисквитки“ на Вашето крайно устройство.

Какви лични данни събира Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ за Вас?

За да Ви предостави ефективен достъп до интернет-страницата, представяща нашите услуги, Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ събира следната информация за Вас:

- Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата интернет-страница - IP адрес, информация за устройството, от което посещавате интернет-страницата;

- „Бисквитки“ (Cookies) - за идентифициране на браузъра или устройството Ви, включително чрез създаването на индивидуални автоматично генерирани номера от страна на трети страни – доставчици на услуги (Google Analytics), чрез които конкретният потребител може да бъде идентифициран;

- Лични данни относно Вашата физическа и социална идентичност (имена, адрес, позиция и служба в юридическото лице, което представлявате или за което се посочен като лице за контакт) и данни за контакт, които може да ни предоставите в рамките на Вашите имейл съобщения, отправени на електронната поща, посочена на нашата интернет-страница;

Какво означава обработка на лични данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

На какво основание (защо) Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ обработва лични данни за Вас?

Правното основание за събиране и използване на Вашите лични данни, както е описано по-горе, ще зависи от конкретния контекст, в който ги събираме.

Във всеки случай ние ще обработим единствено личните данни, за които сте ни упълномощили изрично. Също така, ние ще обработим лични данни за Вас като положим грижата да бъдат защитени и минимизирани, където е възможно.

През нашата интернет-страница за Вас ще се обработят единствено технически сведения и лични данни, свързани с посещението на интернет-страницата.

За да защитим правата и интересите Ви, ние ще спазим както най-високите стандарти за защита както на личния Ви живот и неприкосновеност, така и ще се ръководим в работата си от професионалните етични норми, които Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката ни предписват.

Основната причина за събирането и използването на Ваши лични данни е да Ви предоставим възможност да се запознаете с услугите ни и да изпълним преддоговорните си задължения с Вас (т.е. за да можем да Ви предоставим услугата, която сте ни възложили).

Също така ще използваме личните Ви данни, когато това е в изпълнение на наши законни бизнес интереси, но само когато пред тези интереси не стоят преимуществено Вашите интереси във връзка със защитата на личните Ви данни или други Ваши права и свободи.

В някои случаи може да имаме правно задължение – законово основание да събираме лични данни от Вас или може да се наложи да ги обработим или да ги споделим с други лица, за да „защитаваме Вашите жизнени интереси“.

Ако Ви помолим да предоставите лични данни за да спазим законово изискване или да сключим договор с Вас, ще Ви уведомим за обстоятелствата в съответното време и ще Ви уведомим дали предоставянето на лични данни е задължително или не, а и също ще обясним възможните последици от отказ да се предоставят лични данни.

Също така, ако събираме и използваме Вашите лични данни, като разчитаме на законните си интереси (или тези на трета страна), ще Ви информираме в съответния момент кои са тези законни интереси.

Ако имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация относно правното основание, на което събираме и използваме Вашите лични данни, молим да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в раздел „Как да се свържете с нас?“ по-горе.

Как получаваме личните Ви данни? По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да представи услугите, достъпни на интернет-страницата си, Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ обработва (събира) предоставените от Вас технически данни, по следните начини:

- чрез посещение на интернет-страницата за използване на услугите ни;

- чрез изпращане на имейл съобщение до посочената на нашата интернет-страница електронна поща, в което се съдържат лични данни за Вас или трето лице;

- чрез използване на онлайн идентификатори за събиране на информация за IP адреси, данни от „бисквитки“, операционна система и тип браузър.

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ ще запази личната Ви информация за не повече от необходимото за изпълнение на целите, описани в тази Политика за поверителност. В зависимост от основанието, на което ние обработваме личните Ви данни, срокът на съхранение на личните данни е различен.

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 (пет) години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок, и в случай че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава, като Вашите лични данни се изтриват перманентно от нашата система.

Вашите лични данни, съдържащи се в счетоводни регистри, финансови отчети и документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват за срок от 10 (десет) години, считано от 1-ви януари на годината, следваща годината за които се отнасят, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Всички останали носители на счетоводна информация се съхраняват за период от 3 (три) години, считано от 1-ви януари на годината, следваща годината, за която се отнасят, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Личните Ви данни, събрани посредством предоставянето на Вашето изрично съгласие за използването на нашите опционни „бисквитки“ чрез Панела за управление на „бисквитки“, се съхраняват за максимален срок от 2 (две) години, считано от предоставянето на Вашето съгласие, в зависимост от вида на съответната „бисквитка“.

Повече информация относно сроковете за съхранение на лични данни, събрани посредством „бисквитки“, можете да намерите в нашата Политика за „бисквитки“.

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица в следните случаи:

- По искане на физическото лице, предоставило данните, субекта на лични данни;

- По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Електронен правноинформационен бюлетин

Нашата интернет-страница предоставя за Вас възможност да се абонирате безплатно за получаването на правноинформационния бюлетин, подготвян от Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“.

Изпращането, съответно получаването на електронни екземпляри от този бюлетин представлява дейност по обработка на лични данни, включваща използването и съхраняването на имейли на физически лица, на които могат да бъдат изпращани поисканите електронни търговски съобщения.

Правното основание за тази обработка на данните е Вашето изрично и информирано съгласие, в качеството Ви на субект на данни, адресат на електронното съобщение – чл. 6, параграф 1-ви, б. „а“ от ОРЗД.

Веднъж предоставено, Вашето съгласие може да бъде оттеглено по всяко време като натиснете бутона „Unsubscribe“ в полученото на Вашата електронна поща съобщение, съдържащо нашия електронен бюлетин, или като напишете изрично имейл в свободен текст до lawyers@penkov-markov.eu.

При обработката на Вашите лични данни за целите на изпращането на електронния ни бюлетин ние не използваме автоматизирани средства, в това число не извършваме профилиране.

Личните данни, обработвани за горната цел, ние съхраняваме за срок от 2 (две) години, считано от абонирането Ви за получаването на бюлетини, или до момента, в който изрично оттеглите Вашето съгласие, ако този момент настъпи по-рано от изтичането на срока.

Преди изтичането на изрично посочения срок, ние ще Ви попитаме дали бихте искали да продължите Вашия абонамент, съответно дали да продължим обработката на Вашите данни за описаната цел.

Използване на „бисквитки“            

 

Нашата интернет-страница използва „бисквитки“

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава интернет-страницата ни. В случай, че имате достъп до тази интернет-страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на „бисквитките“ на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на „бисквитките“ ни позволява да проектираме нашата интернет-страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването ѝ.

Деактивиране и изтриване на „бисквитки“

Браузърът Ви позволява да изтриете всички „бисквитки“ по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. Това може да доведе до това отделни функции на интернет-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

Интернет-страницата на Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ позволява активирането и деактивирането на използването на „бисквитки“ за в бъдеще по всяко време.

Активирането и деактивирането на всички видове „бисквитки“, с изключение на необходимите (т.е. тези, чрез които нашата интернет-страница функционира съобразно Вашите предпочитания), може да се извърши чрез промяна на Вашите настройки в панела за управление на „бисквитки“, достъпен на нашата интернет-страница.

Можете да научите повече за използваните от нас „бисквитки“ на страницата на нашата „Политика за бисквитки .

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ регламент за защита на личните данни, „ОРЗД“) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

- 1. Право на достъп до личните данни, свързани с Вас;

- 2. Право да искате от Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на lawyers@penkov-markov.eu;

- 3. Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и ОРЗД случаи;

- 4. Право да искате заличаване, т.е. изтриване на личните Ви данни от Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ в случай, че са налице условията за това;

- 5. Правото да възразите срещу обработването на личните си данни, когато то се основава на нашия или на трето лице легитимен интерес, като изпратите имейл на lawyers@penkov-markov.eu;

- 6. Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, като изпратите имейл на lawyers@penkov-markov.eu

- 7. Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван, като изпратите имейл на lawyers@penkov-markov.eu;

- 8. Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред компетентния надзорен орган в Република България -  Комисията за защита на личните данни, с адрес в гр. София, п.к. 1592, бул. „Цветан Лазаров“ № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg, телефони за контакт: 02/91-53-519, 02/91-53-555.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?

С оглед предоставяне на продукти и услуги от наша страна, както и встъпването в договорни правоотношения, ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме ги и с оглед изпълнение на законови задължения.

В случай на отказ от предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ може да не бъде в състояние да предостави своите продукти и услуги, респективно да сключи договор/да продължи изпълнението по сключен вече договор.

Промени в Политиките за поверителност

В бъдеще е вероятно да се наложи да актуализираме тази Политика за поверителност в отговор на променящите се законови, технически или бизнес процеси.

Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тази интернет-страница за най-новата информация относно практиките ни за поверителност.

В случай че в резултат извършени промени в тези Политики за поверителност се предвиждат нови цели на обработка на лични данни или други обстоятелства изискващи изричното Ви съгласие, декларираме, че ще Ви уведомим и с изпращане на писмо по електронен път (имейл) на предоставената от Вас електронна поща, с което Ви каним любезно да потвърдите или откажете да предоставите съгласие.

Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе.

Тези политики за поверителност са приети от Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ и са в сила от 22.05.2018 г., с последна актуализация: 30.01.2023 г.