Портфолиото ни от услуги включва изготвяне на правни анализи, одити, балансиращи тестове, оценки на въздействие, представителство пред надзорните органи при проверки и пробиви в сигурността, оценка на риска и нотифициране на резултата, докладване на инциденти и управление на риска при киберпробиви, комплексни обучения на служители, мениджърски екипи и длъжностни лица по защита на лични данни, разработване на правила за обработка на данни в електронна среда (вкл. политики за поверителност/ Privacy Policy/ и политика за бисквитки /Cookies Policy/), правила за управление на рисковете, методики и мерки, мрежова и информационна киберсигурност, процедури за защита и конфиденциалност на информация в електронна и конвенционална среда, привеждане в съответствие с актуалната практика на регулаторите на онлайн дейността на глобални електронни магазини и платформи.

 

Екипът ни предоставя специализирана услуга “Длъжностно лице по защита на данните”, която обхваща в цялост изпълнението на задачите, които ЗЗЛД/GDPR изискват, приспособени към специфичните нужди на всеки бизнес.

Лице за контакт

Николай Цветанов
Управляващ съдружник
Зия Чобан
Адвокат