През последните години PM&P заема водещо място в тази област, обслужвайки множество производители, електроразпределителни дружества, финансови институции и инвестиционни дружества, придобивайки богат опит не само в подготовката на различни документи и договори, но и в осъществяването на пълна координация на всички етапи, включващи проектиране, развитие, финансиране и реализация на проекти в областта на възобновяемата енергия и газоснабдяването. Правните съвети на PM&P обхващат производство, пренос, разпределение и търговия с електрическа енергия и природен газ. PM&P е натрупал значителен опит в административните процедури за излизане на свободния пазар на електроенергия на производители, търговци и потребители и изготвянето на договори по доставка и закупуване на електроенергия, природен газ, изграждането и присъединяването на нови енергийни обекти към преносната и разпределителните мрежи.

 

Особено безценен е придобитият от PM&P опит в реализацията на проекти за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, както и при изготвянето на алтернативни схеми за проектно финансиране на подобни проекти. Участието в различни етапи в подготовката на Закона за концесиите е задълбочило познанията и увеличило ефективността на услугите в областта на концесионните режими, включително във връзка с добива и на подземните богатства, както и регулаторната рамка във ВиК сектор. Екипът на PM&P притежава добра практика във връзка с процедури по обжалване пред административни и съдебни органи по енергийни и регулаторни въпроси.

Лице за контакт

Николай Войнов
Съдружник, Ръководител „Енергетика и околна среда“
Иван Марков
Заместник-председател и Съдружник
Борис Лазаров
Управляващ съдружник